Doel

Het doel van het Expertisepunt Rekenen-Wiskunde (ExpRW) is om de kwaliteit van het reken-wiskundeonderwijs in Nederland te bevorderen. Het expertisepunt ondersteunt het onderwijsveld bij het implementeren van nieuwe ontwikkelingen in reken-wiskundeonderwijs rond basisvaardigheden, kerndoelen en curriculumvernieuwingen.

Looptijd2023-2027
Werkgebiedenpo, vo, mbo, go

Het expertisepunt wordt mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW

Vier speerpunten in dit expertisepunt

1Kennismakelen
Het expertisepunt rekenen-wiskunde (ERW) heeft een makelaarsfunctie in het koppelen van advies- en kennisvragen uit het onderwijsveld rond reken-wiskundeonderwijs aan beschikbare expertise in het land. Meer info

2Landelijke onderzoeksinfrastructuur
Het gaat dan om het actualiseren, ontwerpen en in gang zetten van een landelijke infrastructuur voor vakdidactisch onderzoek rekenen-wiskunde en gecijferdheid, inclusief het opstellen van een onderzoeksagenda.

3Ondersteun de professional
Dit betreft de (door)ontwikkeling en uitvoering van deskundigheidsbevordering van opleiders, nascholers, methodeschrijvers, inspecteurs en andere direct betrokkenen (o.a. toetsontwikkelaars, beleidsmakers) rond basisvaardigheden rekenen-wiskunde en andere curriculumontwikkelingen.
4Ontwerponderzoek
Ontwerponderzoek (ook ontwerpgericht onderzoek of design research genoemd) betreft een proces van het ontwerpen en beproeven van leeractiviteiten in en met de praktijk. Het is de methode bij uitstek om kleinschalig de beoogde vernieuwingen te concretiseren en te vertalen naar de onderwijspraktijk. In dit werkpakket gaat het om het ontwerpen van reken-wiskundeonderwijs in co-creatie door leraren, onderzoekers en methode-auteurs

Netwerk

Naast de bij ‘kernteam’ genoemde partners (UU, NVORWO, NVvW) is er sprake van een uitgebreid netwerk.

 • Lerarenopleidingen wiskunde (HBO: Panama en SLW; WO: Vadiwulo), samenwerkend in ELWIeR
 • SLO
 • Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)
 • VO-HO netwerken (waarin ook een relatie met PTvT)
 • Alle onderzoeksgroepen aan universiteiten en lectoraten bij hogescholen gericht op (onderwijs op het gebied van) rekenen en wiskunde
 • Panama (opleiders, adviseurs, onderzoekers)
 • Platform Rekenbewust Vakonderwijs
 • Begeleidersnetwerk rekenen
 • LPNPO en de post-hbo opleiding coördinator rekenen
 • Ontwikkelkracht
 • Platform Wiskunde Nederland (PWN)
 • Andere expertisepunten (o.a. burgerschap, digitale geletterdheid)
 • Wiskunde voor Morgen
 • Vakverenigingen van schoolvakken waarin rekenen-wiskunde een rol speelt (o.a. NVON, Vecon, KNAG)

Afstemming met:

 • Inspectie van het onderwijs
 • Sectorraden (PO-raad, VO-raad, MBO-raad en sectorraad gespecialiseerd onderwijs)

Kernteam

In 2023 is gestart met drie kernpartners.

 • Universiteit Utrecht, Freudenthal Instituut (penvoerder)
 • Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW)
 • Nederlandse Vereniging voor de Ontwikkeling van Reken-WiskundeOnderwijs (NVORWO)

Adviesgroep

 • Wim Caspers, NVvW
 • Jan van Tartwijk, UU
 • Belinda Terlouw, NVORWO
 • Jos Tolboom, SLO

Werkgroep po

 • Jenneken van der Mark, NVORWO
 • Michiel Veldhuis, UU, iPabo (contactpersoon)
 • Jeffrey van Welsen, UU, KPZ

Werkgroep vmbo

 • Paul Drijvers, UU (contactpersoon)
 • Filip Moons, UU
 • Heleen van der Ree, NVvW
 • Ebrina Smallegange, NVvW

Werkgroep mbo

 • Annemarie Groot, ECBO
 • Kees Hoogland, HU
 • Vincent Jonker, UU (contactpersoon)
 • Monica Wijers, UU

Werkgroep communicatie

 • Anne Heemskerk, UU (contactpersoon)
 • Vincent Jonker, UU
 • Nathalie Kuijpers, UU