Algemeen

Extra aandacht voor rekenen-wiskunde in po-vo-mbo kan in ‘aparte taken’ voor één van betrokken docenten worden vastgelegd. Een veelgebruikte term is dan Rekencoördinator. Ook andere termen worden gebruikt (rekenexpert, rekenspecialist). Er is geen wettelijke kader voor deze taken.
De concrete invulling van deze taken is daardoor een optelsom van eigen ambities van de betrokken docent, de betrokken school en het overkoepelende schoolbestuur. Verschillende studies (voornamelijk uitgevoerd in het PO) hebben inmiddels wel aangetoond dat er sprake is van een kwaliteits-stutting dan wel kwaliteitsverhoging door de aanwezigheid van een rekencoördinator.

Rekencoördinator in het PO

De rekencoördinator in het PO is een leraar met een (gekwalificeerde) opleiding op het terrein van het reken-wiskundeonderwijs. De rekencoördinator beschikt over specifieke kennis en vaardigheden die hij inzet ten behoeve van de professionalisering van zichzelf en de collega’s met als doel kwaliteitsverbetering van het reken-wiskundeonderwijs.
In algemene zin handelt de rekencoördinator vanuit een positieve reken-wiskundige attitude, werkt planmatig en systematisch, heeft een onderzoekende, reflecterende houding, beschikt over coachingsvaardigheden, stelt hoge verwachtingen en anticipeert op nieuwe ontwikkelingen.

Rekencoördinator in het VO

Een rekencoördinator in het VO heeft inzicht in het rekenaanbod bij de verschillende vakken op het VO, en coördineert dit rekenaanbod.
Een rekencoördinator in het VO zal daarom vaak intensief overleggen met docenten die rekenrijke vakken geven. Dat kunnen docenten wiskunde, economie, natuur- en scheikunde, biologie, maar ook aardrijkskunde en verschillende beroepsgerichte vakken zijn.

Ook het coördineren van de zorg voor leerlingen met ernstige rekenwiskundeproblemen en dyscalculie kan onder de verantwoordelijkheid van een rekencoördinator VO vallen, evenals de zorg voor het rekenonderwijs aan leerlingen zonder wiskunde.

Anno 2024 is er geen beschrijvend kader voor de taken van een rekencoördinator in het VO. Wel wordt in het bekwaamheidsprofiel van het Raamwerk scholing/nascholing docent rekenen/gecijferdheid vo/mbo aandacht gegeven aan enkele aspecten van de taak van rekencoördinator.

Rekencoördinator in het MBO

Ook het in MBO is behoefte aan coördinerende taken w.b. het te voeren rekenbeleid. Vaak wordt dit uitgevoerd door een rekendocent of een beleidsmedewerker. De verwachting is dat in de doorwerking van de nieuwe rekeneisen in het MBO er een stijgende behoefte zal zijn om dergelijke taken professioneel te beleggen.
Net als in het VO kan het Raamwerk scholing/nascholing docent rekenen/gecijferdheid vo/mbo hierin steun bieden, maar is er ook behoefte aan een aanvullend kader.

Verder lezen

 • De Moor, E. (2010). Vakdidactische nascholing, droom en werkelijkheid Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 29(4), 23-27. . In dit artikel kijkt de auteur globaal terug op het Wiskobas project, in het bijzonder op het aspect van de nascholing, met verwijzing naar enkele rapporten, maar ook en vooral op persoonlijke herinneringen.
 • Den Hertog, J. (2003). De post hbo-opleiding tot coordinator rekenen – de weg naar een opleidingsontwerp (PDF) Panama-Post. Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskundeonderwijs, 21(3), 21-27. . Bij het denken over het verbeteren van het reken-wiskundeonderwijs op de basisschool bestaan al jaren ideeën om binnen het schoolteam een gespecialiseerd persoon het beleid ten aanzien van dit onderwijs te laten coördineren. Van dat streven zien we de weerslag in de ontwikkeling van modules voor de nascholing in het NCRC-project: de ‘Nationale Cursus RekenCoördinator’.
 • Jonker, V., Keijzer, R., Compagnie, C. and Munk, F. (2014). Op elke school een rekencoördinator: ervaringen delen in een netwerk (PDF) Volgens Bartjens, 33(5), 28-30. . In dit artikel wordt verslag gedaan van de eerste Nationale Rekencoordinator Dag.
 • Jonker, V., Keijzer, R. and Van Schaik, M. (2018). De bouwstenen bedacht, en nu bouwen! Volgens Bartjens, 38(2), 28-30. . Opwarmertje richting de Nationale Reken Dagen van 2019
 • Jonker, V., Keijzer, R., Van Schaik, M. and Taverne, M. (2017). Samen sterker. Landelijk en regionaal netwerk rekencoördinatoren (PDF) Volgens Bartjens, 36(5), 14-16. . Een groeiend aantal scholen heeft een rekencoördinator. Zoekend naar mogelijkheden om deze rekencoördinatoren met elkaar te verbinden in netwerken en hen te ondersteunen met relevante informatie zijn verschillende initiatieven gestart.
 • Jonker, V. and Wijers, M. (2016). Een wiskobaas op elke school Volgens Bartjens, 36(2), 14-15. . In het basisonderwijs zijn veel rekencoordinatoren werkzaam, leerkrachten die xtra taken hebben op het gebied van rekenen. In maart wrodt voor de derde keer de landelijke Nationale Rekencoordinator Dag (NRCD) georganiseerd voor deze leerkrachten,
 • Keijzer, R. (2004). Hoe krijg ik mijn collega’s mee? Impressies van de post-hbo-opleiding ‘Rekencoördinator’ (PDF) Volgens Bartjens, 23(5), 30-32. . Een kijkje in het portfolio van vijf cursisten van de post-hbo-opleiding van Ronald Keijzer
 • Terlouw, B. (2012). Scholen en nascholen. Afgestudeerd als rekencoördinator, en dan? (PDF) Volgens Bartjens, 32(2). . Landelijk studeren steeds meer rekencoördinatoren af. Gezamenlijk zorgen zij voor een flinke kwaliteitsimpuls in het onderwijs. Belinda Terlouw laat zien hoe de KPZ vorm geeft aan terugkom-bijeenkomsten voor rekencoördinatoren.
 • Terlouw, B. (2019). Rekencoördinatoren hebben elkaar nodig (PDF) Volgens Bartjens, 39(2). . Rekencoördinatoren zoeken naar manieren om hun kennis van het rekenonderwijs steeds verder te verdiepen. In Zwolle organiseert de pabo exportmodules waarbij de deelnemers zelf de onderwerpen aandragen.
 • Terlouw, B. (2022). Kijken naar Kinderen. Beelden brengen rekencoördinatoren op verhaal (PDF) Volgens Bartjens, 41(3). . Op 6 oktober 2021 stond Belinda Terlouw op het programma met een masterclass over Kijken naar Kinderen. Hierin liet ze aan rekencoördinatoren zien hoe je deze methodiek als middel kunt inzetten om het reken-wiskundeonderwijs in de school te analyseren en te verbeteren.
 • Van Zanten, M. (2009). De rekencoördinator. Motor achter verbetering van het reken-wiskundeonderwijs (PDF) Volgens Bartjens, 29(2), 32-24. . Op hogeschool Edith Stein volgen momenteel 21 basisschoolleerkrachten deze opleiding bij opleider Marc van Zanten. Vier van hen vertellen over hun motivatie om deze opleiding te volgen en hoe zij werken aan verbetering van het reken-wiskundeonderwijs op hun eigen school.
 • Veenman, I. (1999). Rekencoördinatoren in het basisonderwijs, een onderzoek naar ‘de ontwikkeling tot’ en ‘het huidige functioneren van’ rekencoördinatoren, uitgaande van ervaringen van de rekencoördinatoren zelf (Ongepubliceerde doctoraalscriptie ed.). Utrecht: Freudenthal Instituut. Rekencoördinatoren in het basisonderwijs, een onderzoek naar ‘de ontwikkeling tot’ en ‘het huidige functioneren van’ rekencoördinatoren, uitgaande van ervaringen van de rekencoördinatoren zelf