Volgens de Onderwijsraad (2022) krijgen sterke rekenaars te weinig ondersteuning in de les. Internationaal gezien doet Nederland het in het primair onderwijs redelijk goed op het gebied van rekenen. Het TIMSS-onderzoek legt wel een zwak punt bloot, namelijk het beperkte rekenonderwijs voor leerlingen met talent voor rekenen. Veel leerlingen scoren naar behoren, maar er zijn te weinig excellente rekenaars. En daar kun jij zeker wat aan doen, door de sterke rekenaars in het basisonderwijs de juiste aandacht te geven en uit te dagen. Ook goede leerlingen hebben echter instructie nodig om hun kennis en vaardigheden op het gebied van rekenen te ontwikkelen.

Om aan te kunnen sluiten bij de behoeftes van deze leerlingen is goed om te weten dat er volgens Sjoers (2017) verschillende soorten sterke rekenaars zijn, de goede, snelle, creatieve rekenaars. Ze vragen eigenlijk allemaal een verschillende aanpak, maar als leerkracht kun je al wel een aantal andere didactische keuzes (link naar passende instructie, PI) maken, die ruimte bieden voor alle leerlingen in de klas. Daarnaast kun je door uitdaging toe te voegen aan een lesdoel, komen tot een pluslesdoel (Sjoers & van Keulen, 2021).

  • Gravemeijer, K. and Van Galen, F. (2023). Wat zegt het Peil-onderzoek over de rekenvaardigheid aan het einde van de basisschool? (PDF) Volgens Bartjens. . In de media is het rekenniveau van de Nederlandse leerlingen regelmatig onderwerp van discussie. De uitkomsten van peilingsonderzoeken laten zien dat het door de overheid gewenste rekenniveau al jaren niet wordt gehaald. De discussie in de media lijkt vooral te gaan over elementaire rekenvaardigheden en enkelvoudige bewerkingen. Het recente Peil-onderzoek lijkt echter meer complexe vaardigheden te toetsen.
  • Hoogland, K. (2021). Anders kijken naar basisvaardigheden. Van leren rekenen naar gecijferde burgertjes (PDF) Volgens Bartjens, 40(4), 23-26. . De resultaten van TIMSS 2019 zijn weer verschenen. De media staan bol van redeneringen en conclusies over wat de uitkomsten zeggen over de staat van ons (reken)onderwijs.
  • Ros, B. (2021). De kunst van differentiëren (PDF). In B. Ros, M. Hickendorff, R. Keijzer and H. Van Luit (Eds.), Leer ze rekenen. Praktische inzichten uit onderzoek voor leraren basisonderwijs (pp. 109-113). Den Haag: NRO. In 2012 is het project Gedifferentieerd RekenOnderWijs (GROW) gestart, een grootschalig nascholingsproject voor leraren in het basisonderwijs, gemonitord en gevoed door onderzoekers van de Universiteit Utrecht. In dit artikel vertellen Emilie Prast en haar collega’s wat het project aan lessen heeft opgeleverd.
  • Sjoers, S. and Van Keulen, M. (2021). Pimp je lesdoel. In elke reken-wiskundeles iets te leren (PDF) Volgens Bartjens, 41(2), 13-16. . Hoe kun je ervoor zorgen dat ook een sterke rekenaar voldoende aan zijn trekken komt? De auteurs van dit artikel laten zien hoe je via de ‘Lesdoelplusser’ een eerste stap kunt zetten naar een reken-wiskundeles die voor iedereen uitdagend is.
  • Swan, M., Pead, D. and Doorman, L. M. (2008). Vragen die onderzoekend leren stimuleren (PDF). Utrecht: Freudenthal Instituut. Dit document bevat een aantal professionele activiteiten die ontworpen zijn om docenten te helpen om te reflecteren op: de vragen die ze vaak stellen en het effect daarvan; eigenschappen van vragen die leerlingen uitdagen en stimuleren om te reflecteren, te redeneren en na te denken.
  • Van den Bergh, L., Van Amerongen, M., Gunsch, R., Timmermans, M. and Timmermans, A. (2022). Onderwijs vanuit hoge verwachtingen. effectieve interventies tegen onderwijsachterstanden in het primair onderwijs ~ weten wat werkt en waarom: NRO. De leidraad ‘Onderwijs vanuit hoge verwachtingen’ is gemaakt voor leerkrachten, schoolleiders, intern begeleiders en andere onderwijsprofessionals die hun onderwijs willen onderbouwen met kennis uit onderzoek. Met deze en andere leidraden willen we onderwijsonderzoek verbinden met de onderwijspraktijk in de school en in de klas. In elke leidraad presenteren we de verzamelde kennis op een praktische en toegankelijke manier.

Video